Regulamin

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Graficznego 2018r.

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie współpracujący z Małopolskim Klastrem Poligraficznym  oraz  projektem „Healthy Body, Sustainable World 2015-2018” realizowanym w ramach unijnego programu Erasmus Plus Edukacja Szkolna.
 2. Międzynarodowy Konkurs Graficzny jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – techników i liceów ogólnokształcących w kraju i zagranicą.
 3. Celem konkursu jest:
  • upowszechnianie i popularyzacja artystycznej fotografii cyfrowej i grafiki reklamowej,
  • rozwijanie kreatywności w przygotowaniu projektu,
  • rozpowszechnianie idei projektu „Healthy Body, Sustainable World” – rozwijanie ekologicznego i prozdrowotnego podejścia do żywienia i aktywności fizycznej.
 4. W roku 2017/2018 prace konkursowe powinny mieć formę plakatu o zawartości merytorycznej i  parametrach technicznych opisanych poniżej.
  Plakat pt. „Healthy Body, Sustainable World” „Zdrowe Ciało, Zrównoważone Środowisko” powinien wywołać u odbiorcy refleksję pozytywną bądź negatywną – wobec wszelkich zjawisk związanych ze zdrowym odżywianiem, alternatywnymi źródłami pożywienia, żywnością przyszłości oraz promowaniem zdrowego odżywiania w bardzo szerokim rozumieniu. Można założyć, że plakat stanowić będzie część kampanii społecznej, która ma uświadomić młodzieży wzrastające znaczenie zdrowego odżywiania oraz aktywnego sposobu życia. Merytorycznie praca może mieć charakter ogólny lub skoncentrowany na wybranym wąskim temacie powiązanym z głównym hasłem Konkursu.
 5. Uczestnicy reprezentują swoje szkoły. Każda szkoła wysyłająca prace uczniów przeprowadza wewnętrzną selekcję.
 6. Autorem pracy nie może być zespół osób. Każda praca musi być wykonana samodzielnie. Jeden uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
 7. Praca powinna zawierać:
  • fotografię lub ilustrację samodzielnie wykonaną przez autora,
  • fotografie pobrane czy kupione na stronach internetowych i wykorzystane do realizacji projektu będą dyskwalifikowały udział w Konkursie.
  • hasło „Healthy Body, Sustainable World” w języku angielskim,
  • logo projektu ( do pobrania na stronie konkursowej)
  • dopuszczalnie – inne teksty, których łączna długość nie przekroczy 150 znaków (w języku ojczystym lub języku angielskim – preferowany język angielski).
  • Praca powinna spełnić następujące wymogi techniczne gwarantujące możliwość druku cyfrowego na formacie SRA3:
   • format pracy netto: A3 (poziom),
   • spad: 3 mm (z każdej strony),
   • rozdzielczość bitmap: 300 dpi,
   • przestrzeń barwna: CMYK lub RGB,
   • fonty zamienione na krzywe,
   • format pliku: PDF – w jakości drukarskiej.
  • Dodatkowo: Nazwa pliku PDF powinna zawierać imię i nazwisko autora (np. jan_kowalski_praca_1.pdf). Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz opis pracy z uzasadnieniem wyboru fotografowanego motywu (maksymalnie 500 znaków) – obcokrajowcy w języku angielskim.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, os. Tysiąclecia 38 w dniach 15-16.03.2018 r. Na uroczystość mogą przybyć wszyscy autorzy nadesłanych prac.

  Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni na stronie internetowej szkoły

   www.zspm.malopolska.pl 12 lutego 2018 r. 

  Uroczystość wręczenia nagród planowana jest na 15-16 marca 2018 r.

 9. Po uroczystym rozdaniu nagród odbędą się warsztaty fotograficzne, na które zostaną zaproszeni autorzy prac wyłonieni przez Jury.
 10. Jury konkursu oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, samodzielność, pomysłowość i formę. Prace nie spełniające wymogów technicznych z punktu 7. zostaną odrzucone.
 11. Formularz rejestracyjny umożliwiający udział w konkursie jest dostępny na stronie: http://konkurs.zspm.ovh
  Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2018 r
 12. Laureat nieobecny na uroczystości rozdania nagród w ZSPM winien odebrać je w ciągu 2 tygodni.
 13. Jury podczas obrad wyłoni trzech laureatów konkursu.
 14. Nagrody: